Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Vanaf mei 2018 geldt de Europese wet ”Algemene verordening gegevensbescherming”. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Informatie over de AVG kunt u hier vinden.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

SumaQ
Zandbreeweg 10
7577 BZ Oldenzaal

Naam verwerker voor de gegevensbescherming:
Ellen Steenbeeke

Verkrijgen van persoonsgegevens
Binnen de praktijk SumaQ worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening. Alleen de therapeut, tevens eigenaar van de praktijk, heeft toegang tot de cliëntgegevens. Gegevens worden verkregen door het door uzelf invullen van een formulier vóór de eerste afspraak en door meetresultaten van apparatuur die gebruikt wordt tijdens de consulten. Wanneer gegevens gedeeld moeten worden met anderen, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere therapeut of medisch specialist, gebeurt dat uitsluitend wanneer er met de andere partij een verwerkersovereenkomst is afgesloten en dan nog alleen met uw toestemming.

Persoonsgegevens:
SUMAQ verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer voor laboratoriums of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandel of coachtraject te denken aan een arts, een andere therapeut of osteopaat. Dit alles om persoonsverwisseling te voorkomen.
 • Werk
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Aanleggen van medisch dossier.
 • IP-adres, door bezoek aan onze websites SumaQ.nl (cookies)
 • E-mailadres kan worden gebruikt voor onze nieuwsbrief vanuit SumaQ.nl
 • Doeleinden

SUMAQ verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk therapieplan en/of coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject en/of coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerkt SumaQ persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten en service
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen
 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals laboratoria of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandel of coachtraject te denken aan een arts, een andere therapeut of osteopaat. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

SumaQ zal uw gegevens niet verstrekken voor andere commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen een langere tijd worden bewaard dan die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om het medisch dossier te kunnen voeden betreffende de doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat SumaQ zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe SumaQ uw gegevens beveiligt
SumaQ vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Hiervoor zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld worden analyses gemaakt. Dit, om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan u door middel van rapportages.

Uw rechten
U heeft het recht om SumaQ een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u SumaQ verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek/ klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

SUMAQ
Zandbreeweg 10
7577 BZ Oldenzaal
E: info@sumaq.nl

Uw verzoek dient op schrift via de post of per e-mail te worden ingediend.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door SumaQ worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. SumaQ raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-05-2018.